Yapılan açıklamada; "Eğitim-Bir-Sen olarak, Cumhurbaşkanlığı ve YÖK’e başvurarak akademik personelin ek gösterge rakamlarının “unvan” bazında yeniden düzenlenmesini talep ettik. 

7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la akademik personelin ek göstergelerinde artış sağlanmıştır. 7417 sayılı Kanun’un akademik personele ek gösterge artışı getiren hükmü, ek göstergelerin düzenlendiği 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu eki (ek gösterge) cetvel(in)de gösterge rakamlarının artırılması suretiyle değil de “cetvelin bütününde” değişiklik yapılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bu yapılırken, 7417 sayılı Kanun’dan evvelki 2914 sayılı Kanun’da (akademik personel) ek gösterge cetvelinde ek gösterge rakamları “unvan” bazında düzenlenirken, 7417 sayılı Kanun’la getirilen değişiklikle ek gösterge rakamları “kadro unvanı” bazında düzenlenmiştir. 

Bunun sonucu olarak, 7417 sayılı Kanun öncesinde profesör ve doçent unvanı almış olmalarına rağmen halen profesörlük ve doçentlik kadrolarına atan(a)mamış olanlar unvanı almaya bağlı olarak profesörlük ve doçentlik için öngörülen ek göstergeden faydalanabiliyor iken, 7417 sayılı Kanun sonrası unvana sahip olsalar dahi profesörlük ve doçentlik kadrolarına atan(a)mamış olmaları nedeniyle bu kadrolar/unvanlar için öngörülen ek göstergeden faydalanamaz hâle gelmişlerdir. Örneğin, doktor öğretim üyesi kadrosunda bulunan ancak doçent unvanını almış bir akademisyen 15.01.2023 tarihi öncesinde doçentler için öngörülmüş 4800 ek göstergeden faydalandırılıyor iken, 15.01.2023 sonrasında doçent kadrosuna atan(a)madığından doktor öğretim üyesi için öngörülen 4200 ek göstergeye tabi olacak ve özlük haklarında bir kayıp yaşamış olacaktır. 

Bu nedenle, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu eki (ek gösterge) cetvel(in)de ek gösterge rakamları “unvan” bazında (yeniden) düzenlenmeli, akademik personelin sahip oldukları unvanlara göre ek gösterge haklarından istifade etmeleri sağlanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.